پرسنل  باغ موزه قصر

مدیر باغ موزه قصر
حسین هوشیار

معاون اجرایی و مدیر داخلی موزه مارکوف
مجید نصرالله زاده
88430275
مدیر پشتیبانی و مسئول دفتر مدیریت
سید سعید جلال زاده
 88443311
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
حمیدرضا عظیمی
88437393
مدیر فرهنگی
محمد حسین مهدی پناه
 داخلی 248
مدیر داخلی موزه سیاسی
داود اسعدی خامنه
داخلی 254


تلفن گویا و فکس باغ موزه قصر
88445806